Податкові виклики в умовах війни

Податкові виклики в умовах війни

Загальні податкові зміни для неприбуткових організацій у період війни

Запис вебінару

Презентація вебінару

Illustration

Зміни, що стосуються діяльності неприбуткових організацій у воєнний період


Починаючи з початку березня 2022 року нашим Урядом було прийнято певні постанови та закони, які регламентують правила роботи у період воєнного стану.  Спочатку проаналізуємо закони і їх вплив на діяльність неприбуткових організацій: 1. Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від березня 2022 року № 2115-IX. Даним законом встановлено, що:

Кейси

 • Статут неприбуткової організації та робота в режимі воєнного стану

  Питання 1. Чи можна купляти з рахунку ГО амуніцію (броніки, каски тощо)? Що повинно бути в статуті? Якщо цього в статуті немає, то як це робити? (рішення Загальних зборів, правління підходить?) Як потім передавати й чи можна взагалі передавати як благодійну допомогу якщо таке не прописано в статуті? Питання 2. Чи можна приймати гуманітарну допомогу наприклад для тероборони та для ЗСУ якщо в статуті написано тільки про допомогу ветеранкам. Питання 3. Чи можемо отримувати благодійні внески особливо для ЗСУ , переміщених осіб , коли в Статуті передбачено що можемо отримувати благодійні внески. Крім того передбачено , що кошти організації можуть бути спрямовані на власний розсуд організації? Питання 4. Як бути, якщо у неприбуткової організації раніше були одні напрями діяльності, а сьогодні вони різко змінились. 
  Відповідь: Воєнні дії на території України, для багатьох неприбуткових органів внесли зміни до їх статутних напрямів. Ті організації, які раніше займались, наприклад допомогою літнім людям, наразі постачають військову амуніцію, а ті, організації, які, наприклад опікувались довкіллям, сьогодні надають допомогу лікарням та переселенцям. Виклики сьогодення внесли зміни у життя кожного і всіх. Всі вийшли на захист та допомогу Україні. Ведення діяльності неприбуткової організації в контексті податкового законодавства та правила використання статусу неплатника податку на прибуток регулюються пп.133.4.1 Податкового кодексу України, а саме: Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. У відповідності до пп. 133.4.1., неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам: 1. утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; 2. установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту; 3. установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); 4. внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.Отже, є встановлені чотири вимоги, які повинна виконувати неприбуткова організація для того, щоб не порушувати вимоги податкового законодавства та не втратити код неприбутковості.Станом на сьогодні, ті неприбуткові організації, які мають у статутах, наприклад, в завданнях та /або напрямах, та/або в розділі має право схожі наступні формулювання:«Організація має право надавати ресурсну, матеріальну, інформаційну, фінансову, благодійну, гуманітарну та іншу допомогу фізичним особам як резидентам, так і нерезидентам, а також особам без громадянства, біженцям, внутрішньопереміщеним особам, а також особам з числа вразливих груп населення, особам з інвалідністю, а також постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, техногенних природних катастроф, міжнаціональних конфліктів, терористичних актів, збройних нападів, військових конфліктів та дій, особам які опинилися в складних життєвих обставинах, тощо, можуть виконувати і надалі свої статутні завдання та напрями. У них є даний пункт і вони не будуть порушувати вимоги діючого податкового законодавства.Також, однією із сфер діяльності благодійної організації згідно Закону України № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» встановлено, що вона може сприяти обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану (п.15 Стаття 3).Якщо у благодійної організації є у статуті дана сфера діяльності, то вона теж на даний час здійснює свої статутні напрями діяльності і будь яких податкових наслідків до неї не виникає.А що робити тим неприбутковим організаціям, які не планували працювати у стані воєнних дій і ніколи про це навіть подумати не могли, але сьогодні закуповують броніки, каски, приймають гуманітарну допомогу для тероборони та ЗСУ.17.03.2022 року вступив в силу Закон України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Розділом XX Перехідних положень, підрозділ 4. «Особливості справляння податку на прибуток підприємств», п.63 встановлено:«На період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 статті 134 цього Кодексу передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків за умови, що такі послуги, майно добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів».Отже, якщо неприбуткова організація не має відповідних напрямів діяльності у своїх статутах і надає допомогу/використовує свої доходи для вище вказаних бенефіціарів, то на період воєнного стану це не буде порушенням статутної діяльності і неприбуткова організація не втрачає коду неприбутковості.Відповідь надавала Лариса Шкурка https://www.facebook.com/larisa.shkurka/ , Директорка Аудиторської компанії Compass Group, аудиторка, консультантка з фінансового менеджменту та організаційного розвитку. http://kompas.com.ua/ua

 • Придбання та утримання транспортного засобу

  Питання: Потрібно заправляти машини волонтерів, фури що возять гум.вантажі для\від ГО. Чи може ГО прийняти як благодійну\гуманітарну допомогу пальне? А якщо немає транспорта на балансі? Кажуть є варіант брати в безкоштовне користування але там якісь податки чи акциз (чи то фантазії?)
  Відповідь:Згідно ЗУ «Про громадські обєднання» № 4572, Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до ЗУ «Про благодійну діяльністьта благодійні організації» № 5073.Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.Отже, законодавство України не містить заборони отримувати благодійну допомогу у вигляді майна громадським організаціям на статутну діяльністьЗміни до ПКУ від 17.03.2022: • сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.Отже, якщо ГО відшкодовує вартість пального перевізникам для доставки благодійної допомоги ЗСУ та Тероборони, то дана компенсація не є обєктом оподаткування ПДФО.Зміни до ПКУ від 17.03.2022:• операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного відшкодування їх вартості не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.Отже, якщо ГО передає пальне для надання послуг ЗСУ та Тероборони, то дана безкоштовна передача не є об’єктом для нарахування ПДВ та акцизу.
  Питання: Для цілей доставки гуманітарної допомоги, маємо намір придбати в організацію автомобіль. Раніше необхідності в ньому для реалізації статутних цілей не було, але зараз є. Просимо надати роз’яснення:• особливості процедури придбання, обліку і використання транспортного засобу в бухгалтерському обліку неурядової організації;• особливості звітування за користування транспортним засобом для НУО з метою надання юридичної допомоги
  Відповідь:Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2022 р. № 190.Даною Постановою встановлено:“У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях внесення інформації до електронного реєстру суб’єктами господарювання про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, тимчасово припиняється.З дня припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб’єкти господарювання протягом дев’яноста днів зобов’язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, до електронного реєстру.”При придбанні легкового автомобіля повинен сплачуватись збір до Пенсійного фонду.
  Збір в Пенсійний фонд сплачується при придбанні легкових автомобілів, які підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів та успадкування легкових автомобілів (п. 7 ст. 1 Закону №400).Ставки пенсійного збору у разі придбання легкового автомобіля встановлені в різних розмірах залежно від його вартості (п. 8 ст. 4 Закону №400):3% – якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2481 *165 = 409365,00 грн.);4% – якщо об'єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;5% – якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.Платник податків, які через вторгнення окупантів не можуть виконати покладенні на них ПКУ зобов’язання звільнені від відповідальності (п. 69.1 підроз. 10 розд. ХХ ПКУ), зокрема за:— несвоєчасну сплату податків і зборів.Податкові порушення їх слід виконати протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.Головний фактор – це відсутність змоги виконати податкове зобовязання.https://ips.ligazakon.net/document/dpa2265?an=1 – роз'яснення ДПС України «Щодо сплати податків у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України».
  Питання: Ми провозимо на запит військової частини автомобілі з Польщі. Є документи від військової адміністрації, заповнюємо декларації на митниці що машина це гум.допомога армії.Які процедури треба пройти, щоб після ввезення машини в Україну все було на законних підставах передано адресату у військову частину (на поле бою точніше).
  Відповідь: Автомобіль обовязково повинен пройти реєстрацію, але оскільки Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2022 р. № 190 встановлено:“У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях внесення інформації до електронного реєстру суб’єктами господарювання про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, тимчасово припиняється.З дня припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб’єкти господарювання протягом дев’яноста днів зобов’язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, до електронного реєстру.”То дану функцію вже можливо буде виконати після закінчення воєнного стану.При передачі військовій частині отриману машину, як гуманітарний груз, потрібно скласти акт приймання передачі.

 • Фінансові перекази на рахунки неприбуткових організацій

  Питання: З 8 березня 2022 року Національний банк: розширив можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану. ПИТАННЯ: в нас немає в статуті таких цілей, що робити?
  Відповідь: Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18П.20.1. Резиденти та нерезиденти мають право здійснювати операції з перерахування коштів в іноземній валюті на території України та із-за кордону на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України, а також благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України та територіальної оборони України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

 • Облік гуманітарної допомоги

  Питання: Чи може громадська організація отримувати гуманітарну допомогу, щоб роздавати людям? І як в такому разі правильно оформити акт передачі?Чи має бути якийсь документ/наказ/протокол про те, що зараз ГО приймає гуманітарну допомогу для ЗСУ/людей/медустанов, тощо?Чи можна на благодійні внески придбати бронежилет, і як не отримати штраф від податкової?Чи може ГО збирати кошти на пальне? Краще заключати договори з АЗС чи ФОП з кведом транспортні перевезення? Як правильно звітувати?Чи може ГО давати листи на супровід гуманітарної допомоги? Наприклад, зі Львова до Харкова&Якщо благодійні внески приходять на валютний рахунок, чи сплачуються кошти за конвертацію? Потім кошти перераховувати на поточний рахунок, потім оплачувати товари?
  Питання: Чи потрібно ГО збирати дані (і які?) людей, яким видано гуманітарну допомогу?
  ВІдповідь:ЗУ «Про гуманітарну допомогу»Стаття 11. Облік і контроль за отриманням та цільовим використанням гуманітарної допомогиБухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.Постановою КМУ 202 від 05.03.2022, встановлено, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва.Деякі останні внесені зміни до ПКУ щодо питань оподаткування благодійної допомоги та напрямів діяльності неприбуткової організації не можливо виконати, якщо не здійснювати первинний документообіг щодо порядку використання благодійної допомоги. Тому рекомендую по можливості здійснювати первинний документообіг, в тому числі і по операціям благодійної/гуманітарної допомоги. Вимоги донорських організацій потрібно виконувати обовязково!Додатково буде окремо сформовано консультацію щодо питань обліку гуманітарної допомоги.

 • Закупівля медикаментів

  Питання: Як закупляти та оформляти медикаменти?
  Відповідь:Наказом МОЗ «Деякі питання отримання гуманітарної та благодійної допомоги в умовах воєнного стану» від 12.03.2022 N474 визначено, що ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» забезпечую зберігання прийнятої гуманітарної та благодійної допомоги в логістичних центрах, з якими державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі - ЦГЗ) укладено договори відповідального зберігання. Також ЦГЗ забезпечує здійснення обліку прийнятої гуманітарної та благодійної допомоги в установленому законодавством порядку.У разі надходження гуманітарної та благодійної допомоги забезпечити її прийняття і розподіл між закладами охорони здоров’я, установами, організаціями (далі - набувачі) відповідно до розподілів гуманітарної та благодійної допомоги, сформованих державним підприємством «Медичні закупівлі України».вимоги законодавства до обігу лікарських засобів, не відмінялися. При поставках лікарських засобів неприбутковим організаціям необхідно враховувати, що операції з обігу лікарських засобів є ліцензованою діяльністю. Доцільно для відповідних поставок залучати ліцензованих постачальників та вести облік прийняття/передачі наданих лікарських засобів.   У разі закупівлі медикаментів самостійно неприбутковою організацією рекомендую використовувати тристоронню угоду. В даній угоді благодійнок буде неприбуткова організація, постачальником ліцензований постачальник і отримувачем кінцевий бенефіціар.

Правила оформлення виплат/допомоги фізичним особам та бенефіціарам

Запис вебінару

Презентація вебінару

Illustration

Зміни, що стосуються діяльності неприбуткових організацій у воєнний період

17.03.2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120–IX. Даним законом було внесено зміни до правил оподаткування благодійної допомоги, яку наразі багато надають неприбуткові організації. Розглянемо їх більш детально:

Кейси

 • Компенсації витрат волонтерам

  Питання 1.Які витрати можна компенсувати неприбутковою організацією волонтерам і не оподатковувати?
  Компенсація пального для автомобіля волонтера
  Відповідь:Починаючи з 03.03.2022 та згідно з п.п. 69.7 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.
  Але не забуваємо, що дані витрати неоподатковуються, якщо волонтера було задіяно для потреб ЗСУ і тероборони.
  На сьогодні є дійсним ЗУ «Про волонтерську діяльність» 19 квітня 2011 року № 3236. В даному законі є наступна стаття:
  Стаття 11. Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги
  1. Волонтерам для провадження волонтерської діяльності можуть бути відшкодовані витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
  Волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами:
  • витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;
  • витрати на отримання візи;
  • витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;
  • витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;
  • витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації;
  • витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги.
  2. Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів - у разі укладення з ними договору про надання волонтерської допомоги, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
  Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском.
  Отже, даний закон дозволяє не оподатковувати вище вказані витрати, але в ПКУ не було внесено ніяких змін щодо даного питання і тому компенсовувати вище вказані витрати волонтера неприбуткові організації не мають на те законодавчих підстав.
  Питання 2. Чи можливо з допомогою волонтера закупити товари для видачі благодійної допомоги.
  Так, можливо, кошти можуть бути видані під звіт волонтеру. Підзвітною особою може бути працівник організації, і не працівник, наприклад волонтер. Якщо неприбуткова організація видає кошти під звіт, то бажано, щоб дана організація мала укладений договір з волонтером у відповідності до ЗУ «Про волонтерську діяльність». Якщо є час, то бажано з волонтером укласти договір доручення (ст.1100 ЦКУ). Договір можна розробити один на ввесь час співпраці. В законодавстві встановлено строки звітування за видані кошти під звіт.
  А саме пп. 170.9.2. ПКУ, регламентує, що Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:
  б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.
  У разі, якщо волонтер не відзвітується за видані кошти під звіт, то тоді неприбуткова організація у відповідності до пп. 170.9.1. ПКУ, буде виступати податковим агентом волонтера - платника податку під час оподаткування суми, виданої йому під звіт та не повернутої ним протягом встановленого підпунктом 170.9.2 строку, як особа, що видала таку суму, а саме:
  б) під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, - у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

 • Допомога від іноземних донорів

  Питання 1: Чи можемо ми отримувати благодійну допомогу від церкви з Німеччини для придбання дитячого харчування, ліків, засобів гігієни, які потім плануємо передати у місцеву лікарню, соціальні служби для передачі кінцевим бенефіціарам?
  Відповідь:В питанні не написано, хто буде отримувачем благодійної допомоги, чи це релігійна організація, чи громадська, чи благодійна організація.
  Розглянемо джерела надходжень для трьох типів неприбуткових організацій: релігійної, благодійної, громадської.
  Згідно Статті 18 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», релігійні організації мають право власності на майно, придбане або створене ними за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених законом. Релігійні організації мають право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.
  Згідно Статті 16 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійні організації мають право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.
  Згідно Статті 24 ЗУ «Про громадські об’єднання», громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
  Отже, всі вище вказані закони дозволяють отримувати благодійні пожертви, в тому числі і від іноземних донорів. Зазвичай джерела фінансування неприбуткова організація прописує у своєму статуті.
  Щодо порядку витрачання коштів, переданих іноземними донорами, то в даному випадку існують загальні правила для всіх видів неприбуткових організацій, а саме вони повинні чітко слідувати пп. 133.4.2 ПКУ, який говорить, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
  На період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 статті 134 цього Кодексу передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків за умови, що такі послуги, майно добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів».

  Питання 2: Є іноземний благодійний фонд, який хоче допомагати родинам онкохворих дітей, які залишились в Україні. Планують випустити в своїй країні картки, передати їх в Україну та щомісячно їх поповнювати. Які ризики тут є щодо оподаткування та отримання родинами субсидій. Між країнами є угода про запобігання подвійного оподаткування.
  Відповідь:В ПКУ є декілька підпунктів, які регламентують питання звільнення від оподаткування медичних послуг для фізичних осіб, а саме це:
  1.Допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, що надається його роботодавцем (п.п. 165.1.19 ПКУ).
  Даним пунктом передбачено, що не обкладаються ПДФО кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків, при дотриманні таких умов:
  • допомога надається працівнику підприємства на його лікування або медичне обслуговування, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю або члену його сім’ї першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням працівника.
  Витрати, пов’язані з наданням такої допомоги, мають бути документально підтверджені.
  Отже даний пункт не може звільнити від оподаткування ПДФО вище вказану допомогу.
  2. Цільова благодійна допомога на лікування (пп. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ).
  Умови надання:
  1) благодійник (фізична або юридична особа) повинна бути резидентом України;
  та
  2) виплата допомоги здійснюється безпосередньо закладу охорони здоров’я (це може бути український або іноземний заклад) для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або дитини, в якої хоча б один із батьків є особою з інвалідністю; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
  Платник податків цільову благодійну допомогу на лікування на руки не отримує.
  3. Цільова благодійна допомога на реабілітацію.
  Регламентовано абзацом другим п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ.
  Відповідно до даного пункту для неоподаткування цієї цільової благодійної допомоги мають бути дотримані такі умови:
  1) благодійник — резидент України;
  2) її перераховують безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації;
  3) вона призначена для платника податку, визнаного в установленому порядку особою з інвалідністю, або для його дитини з інвалідністю.
  Отже в даному випадку буде використовуватись загальні правила для оподаткування благодійної допомоги. У відповідності до ПКУ - благодійна допомога (у будь-якій її формі) щодо цілей оподаткування поділяється на цільову та нецільову. Цільова допомога - це благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.
  Оподаткуванню підлягає допомога, сукупний розмір якої на рік перевищує 3470,00 грн.
  Якщо сума нецільової благодійної допомоги перевищує зазначений розмір, вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. Фізична особа, яка буде отримувати благодійну допомогу, при перевищенні суми 3470,00 грн. повинна подати декларацію про майновий стан і доходи і сплатити ПДФО.
  На мій погляд в даному випадку краще співпрацювати в даному напряму через український благодійний фонд. Надавати йому цільову благодійну допомогу на статутну діяльність, а він буде допомагати родинам з онкохворими дітьми.

 • Фінансова допомога співробітникам

  Питання 1: Чи можливо здійснити виплату матеріальної допомоги за п. 170.7.2 ПКУ співробітникам проекту МТД через благодійну організацію, який спосіб оформлення ( договір, грант?)
  Відповідь: Пункт 170.7.2 ПКУ регламентує порядок звільнення від оподаткування ПДФО цільової або нецільової благодійної допомоги, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок:
  а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, - у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;
  б) стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування відповідно.
  Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
  в) збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.
  Виходячи з запитання, то можливо здогадатись, що співробітники МТД є постраждалими від збройної агресії росії і для зменшення податкового законодавства проект хоче застосувати абзац в) пп.170.7.2 ПКУ.
  Відповідно до Постанови КМУ від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», міжнародна технічна допомога - фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються партнерами з розвитку на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України. Кожною грантовою угодою з донором обумовлено завдання проекту та статті використання міжнародної технічної допомоги. Відносно того, чи можливо взагалі здійснити таку виплату за проектом міжнародної технічної допомоги, то даний дозвіл потрібно узгоджувати з донором за даним проектом.
  Проект МТД має право надавати гранти благодійним організаціям. Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути постраждалі внаслідок збройної агресії. 

  Питання 2:Надання фінансової допомоги на оренду квартири співробітникам, які вимушено покинули свої місця проживання та порядок її оподаткування
  Відповідь:1 варіант. Самостійно оплатити за співробітника оренду власнику орендарю (у разі укладення даного договору з фізичною особою, потрібно засвідчувати нотаріально).
  У цьому випадку наймач житла — НПО, яке може використовувати його для проживання в ньому своїх працівників.
  Підпункт «а» пп. 164.2.17 ПКУ прямо вказує на форму додаткового блага у вигляді вартості використання житла, наданого платникові податку в безоплатне користування, яке належить працедавцю, крім випадків, коли таке надання зумовлене виконанням платником податку трудової функції. Отже, якщо працедавець не має свого житла, а житло орендує і надає для безоплатного проживання працівникові, такий дохід вважається додатковим благом, згідно з пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ, як вартість безоплатно отриманих послуг, визначена за правилами звичайної ціни. Звичайною ціною в цьому разі вважається ціна, встановлена сторонами договору оренди (пп. 14.1.71 ПКУ).
  З доходу працівника потрібно утримати 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Надання житла буде натуральною виплатою, тому потрібно застосовувати для розрахунку ПДФО натуральний коефіцієнт.
  2 варіант. Виплатити співробітнику компенсацію його витрат по оренді.
  У такому разі працівник укладає договір оренди з орендодавцем і сплачує йому вартість проживання, а НПО тільки компенсує її працівникові. Отримані працівником кошти у вигляді компенсації орендної плати, що виплачуються йому неприбутковою організацією, яка є податковим агентом, відповідають визначенню додаткового блага, встановленому пп. 14.1.47 ПКУ.
  Також у відповідності до п.164.2.17. ПКУ дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді:
  а) вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах.
  При цьому, оскільки працедавець не сплачує орендної плати за працівника орендодавцю, а видає суму компенсації працівникові на руки та або нараховує при виплаті заробітної плати й утримує ПДФО безпосередньо зі суми такої компенсації, такий дохід є грошовим і не потребує застосування натурального коефіцієнта.
  Затверджено певні державні програми по компенсації вартості проживання тимчасово переміщених осіб.
  19.03.2022 року КМУ було затверджено Постанову №333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-kompensaciyi-vitrat-za-timchasove-rozmishchennya-vnutrishno-peremishchenih-osib-yaki-peremistilisya-u-period-voyennogo-stanu-i-ne-333
  Цей Порядок визначає механізм надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяву на отримання такої компенсації.
  Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.
  Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.
  20.03.2022 року Постанова КМУ «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-%D0%BF#Text
  Даною постановою дозволяється здійснювати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав і міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших, не заборонених законодавством джерел.
  Але змін щодо правил оподаткування до ПКУ поки що не внесено.
  29.03.2022 Постанова КМУ № 388 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб”.https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-11-bereznya-2022-r-261-388

 • Благодійна допомога фізичним особам

  Питання: Які є обмеження, щодо надання благодійної допомоги фізичним особам?
  Відповідь:Питання поставлене дуже широко. Благодійна допомога може бути надана на лікування, на продукти харчування, на закупівлю гігієнічних засобів, на компенсацію вартості проживання та на інші цілі або без визначення цілей. Обмежень щодо надання благодійної допомоги фізичним особам в законодавстві не існує. Є встановлені правила ПКУ щодо оподаткування чи звільнення від оподаткування певних сум благодійної допомоги та в залежності хто буде надавачем або отримувачем благодійної допомоги.
  Загальні правила наступні:
  пп. 170.7.3 ПКУ встановлено, що не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п. п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2022 році – 3470 грн.). Якщо буде виплачуватись цільова благодійна допомога, то оподаткуванню підлягає вся сума, яка буде виплачена.
  Є звільнення від оподаткування:
  Якщо ж говорити про допомогу постраждалим від збройної агресії росії, то останніми змінами в ПКУ встановлено, що не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи цільова або нецільова благодійна допомога в любому розмірі, що надається платнику податку, у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (пп.170.7.2 ПКУ). Дана допомога може бути надана без оподаткування тільки благодійними організаціями внесеними в Реєстр неприбуткових організацій та установ. Для громадських або інших організацій даного виключення не має.
  Також не оподатковується благодійна допомога надана благодійниками виплачена фізичним особам, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах але за умови дотримання норм пп. 170.7.8 ПКУ. Детально про це написано вище в аналізі законодавчих змін.

  Питання 2:Как организовать, а т.е. законность работы общественной организации с сотрудничеством с местной администрацией и донорами по обеспечению помощи инвалидам, семьям с лежачими больными, людям находящимся под опекой государства и др. соцкатегорий.
  Нужно ли переоформление устава? Как быть, если нет счета у ГО?
  Відповідь:Якщо громадська організація планує отримувати кошти від місцевої адміністрації чи донорів, то без відкритого розрахункового рахунку в банку це не можливо здійснити. Ні один донор не буде передавати готівкою кошти. Кожний донор укладає обов’язково письмову угоду з його грантоотримувачем. Додатком до даної угоди обов’язково є бюджет з чіткими затвердженими статтями бюджету і сумами. За всі витрачені суми потрібно буде відзвітуватись і довести їх цільове використання, а для цього потрібно буде збирати первинні документи та наприклад списки отримувачів допомоги, документи підтвердження що ці особи є особами з інвалідністю.
  Чи потрібно переоформлювати статут, без перегляду самого статуту дуже важко відповісти на дане питання. Для ГО, як і для других неприбуткових організацій важливо чітко виконувати пп. 133.4.2 ПКУ, а саме всі доходи використовувати на статутні напрями діяльності. У разі використання не за статутними напрямами ГО втратить код неприбутковості і з усіх сум витрачених не за статутними напрямами сплатить 18% податку на прибуток.
  ГО самостійно вибирає напрямки своєї діяльності, головне щоб це не суперечило ЗУ «про громадські об’єднання».
  Відповіді на питання надавала Лариса Шкурка https://www.facebook.com/larisa.shkurka/, Директорка Аудиторської компанії Compass Group, аудиторка, консультантка з фінансового менеджменту та організаційного розвитку. http://kompas.com.ua/

Порядок співпраці з фізичними особами (взаємодія з ФОП, трудові відносини)

Запис вебінару

Презентація вебінару

Illustration

Як офіційно співпрацювати з волонтерами

Запис вебінару

Презентація вебінару

Illustration

Благодійна та гуманітарна допомога: правила обліку і оподаткування

Запис вебінару

Презентація вебінару

Illustration

Волонтерська діяльність: застосування нових законодавчих положень

Запис вебінару

Презентація вебінару

Illustration

Презентація вебінару

Illustration

Як підготувати договір про провадження волонтерської діяльності

Запис вебінару

Презентація вебінару

Illustration

Шаблон договору

Illustration

Правила обліку валютних операцій у громадських організаціях

Запис вебінару

Презентація вебінару

Illustration